شما برای استفاده از محصولات و خدمات گروه مینا باید از مسائل مربوط به حریم شخصی ، که در زیر فهرست شده است، اطلاع داشته باشید.

بدیهی است هرگونه استفاده از محصولات و خدمات گروه مینا به معنای آگاهی از این مسائل است.

  •  گروه مینا تضمین می کند که هیچگونه سوء استفاده ای از مشخصات شخصی ای که بر روی سرور های خود نگهداری می کند ننماید.
  • گروه مینا تضمین می کند که اطلاعات شخصی ای که بر روی سرور های خود نگهداری می نماید را در اختیار شرکت های تبلیغاتی و شرکت های غیر از زیر مجموعه ی خود قرار ندهد.
  • گروه مینا به خود اجازه ی ارسال نامه های تبلیغاتی، اخبار جدید و نیز سایر نامه های مربوط به فعالیت های گروه، به آدرس های موجود روی سرور های خود را می دهد.
  • با وجود شرایط فوق، گروه مینا هیچگونه مسئولیتی نسبت به اطلاعاتی که ممکن است به طور ناخواسته به خارج از گروه راه پیدا کند، قبول نمی کند.
مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان